krott: (Default)
[personal profile] krott
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
19 ноември 2014 г.
Утвърден е дизайнът на нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г.Днес Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) утвърди дизайна на разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. При изработване на двете страни на разменната монета е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.
Такъв подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г.


Както беше оповестено през есента на 2013 г., необходимостта от замяната на банкнотата от 2 лева с монета се определя от бързото изхабяване на двулевовите банкноти, което налага честата им подмяна и по този начин увеличава разходите за поддържане на наличнопаричното обращение.
Техническите характеристики и точното описание на новата разменна монета ще бъдат допълнително обявени от страна на централната банка и обнародвани в Държавен вестник преди пускането й в обращение през следващата календарна година. Точната дата, от която монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, ще бъде определена с отделно решение на УС на БНБ през 2015 г.
Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство, включително и след пускането в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от 2 лева.
За нуждите на производството на разменната монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., БНБ ще открие обществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона за обществените поръчки, като самото отсичане ще бъде възложено на „Монетен двор” ЕАД.
Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение лицата, извършващи професионално по занятие дейности за обработка на монети с машини за сортиране и машини за самообслужване, ще могат да се обръщат за повече информация и съдействие към управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20141119_1_BG

Date: 2014-11-23 06:45 pm (UTC)
From: [identity profile] dima-vizz.livejournal.com
Отличная новость! Обожаю дизайн болгарских монет. Репостну, пожалуй.

Монета с номинал 2 лева

Date: 2014-11-23 06:45 pm (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] dima_vizz сослался на вашу запись в своей записи «Монета с номинал 2 лева (http://dima-vizz.livejournal.com/28292.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в Монета с номинал 2 лева [...]
Page generated Sep. 20th, 2017 03:57 am
Powered by Dreamwidth Studios